Contact person Italy


Dr Guido Garosi
UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Siena, Italy
Email: g.garosi@ao-siena.toscana.it